bàn thờ đơn giản
ghế đơn trường kỷ song tiện ngũ sơn khảm ốc
sập thờ gỗ mít

Sập gỗ

trường kỷ gỗ

Nội thất phòng thờ

Xem nhiều mẫu khác